Правила машинопису

Правила оформлення скорочень, що застосовуються з цифрами. Скорочення слів, що застосовуються в документах. Загальноприйняті буквені абревіатури. Письмо текстів четез проміжок в один, півтора та два інтервали. Правила оформлення номера пункту в тексті.

Подобные документы

Понятие и развитие документооборота. Основные правила организации документооборота ОАО комбината «Магнезит». Схема движения и технология обработки документов. Регистрация документов. Контроль исполнения документов.

курсовая работа, добавлен 04.09.2007

Описание методов научных исследований. Структура и содержание дипломной работы. Исследование алгоритма создания диссертации. Написание литературного обзора: поиск и систематизация первоисточников. Правила оформления библиографических ссылок и источников.

презентация, добавлен 27.02.2015

Унікальні ІР-адреси мережі Internet та домени різного рівня: правила запису та ознаки. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer, користування електронною поштою. Пошук та передача інформації у World Wide Web (WWW). URL – адреси та протоколи.

доклад, добавлен 11.01.2010

Заболеваемость растений трипсом и методы борьбы с ним. Негативное влияние ядов на здоровье человека, правила обращения с ними. Особенности действия Акарина, преимущества и апробация, отличительные черты. Общие положения по защите растений от насекомых.

реферат, добавлен 05.04.2009

Характеристика основных типов волос: нормальные, сухие, жирные, смешанные. Главные правила ухода за волосами: мытье, полоскание, укрепление, сушка. Несколько рецептов стимуляции роста волос, способы придания блеска и шелковистости, профилактика выпадения.

презентация, добавлен 04.12.2011

Особливості вибору напрямки науково-дослідної роботи План та етапи основних заходів подальшої роботи над темою. Структурні елементи тексту. Основні правила жанру наукової статті. Методичні прийоми викладу навчального матеріалу. Формулювання задуму.

методичка, добавлен 12.12.2008

История развития парикмахерского искусства. Планировка помещений и оборудование парикмахерских салонов. Накручивание волос – основные принципы. Техника создания локонов. Правила этикета работы с клиентами. Технология универсальной стрижки «Каскад».

курсовая работа, добавлен 05.06.2010

Відкриття ресторану, його успіх. Принципи та основні правила роботи ресторану. Конкуренція і проблеми ресторанного бізнесу. Персонал ресторану та середня заробітна плата і премії співробітників. Рівень ресторану, його клієнти, ціни та інтер’єр.

доклад, добавлен 26.11.2008

Будова та основні елементи волосся людини. Сутність і види мелірування, технологія його проведення для рівного та кудрявого волосся. Народні поради щодо догляду за фарбованим волоссям. Інструменти та апаратура перукарів. Правила безпеки під час роботи.

курсовая работа, добавлен 03.05.2010

История становления и развития искусства прически от Древнего Египта до наших дней. Связь исторических причесок с современными. Строение волос, их виды, методы стрижки и укладки, окраски, правила ухода. Инструменты мастера–парикмахера. Технология стрижки.

контрольная работа, добавлен 20.11.2010

allbest.ru

Vuz-24.ru — Оригинальные учебные работы

Помощь студентам и научным работникам

Правила машинопису

1 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СКОРОЧЕНЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З ЦИФРАМИ

В машинописних роботах скорочення слів в тексті можна ділити на два види: скорочення, що спрямовані для зорового сприйняття, та скорочення, що застосовуються як в усній, так і в письмовій мові. Перший вид скорочень прийнято називати текстовим, другий – абревіатурним. До перших відносяться найменування територіальних, підприємницьких та адміністративних одиниць (м., обл., р-н., пос., з-д.), найменування посад та звань (акад., проф., ст. наук. співроб., доц.), найменування дат та календарних строків (м-ць, рр.).

Абревіатури утворюються з перших букв скороченого словосполучення: ВДНХ, ЗІЛ, ДСТ.

Застосовується також мішаний тип скорочень: АвтоВАЗ, КамАЗ, НІІавтопром.

Скорочення слів в тексті

Скорочення, застосовувані самостійно, без обов’язкового сполучення їх з іншими словами:

і т.д. — і так далі

і т.п. — і тому подібне

Ці скорочення застосовуються тільки наприкінці речення.

Скорочення слів, застосовувані при написанні дат:

р. — рік, рр. — роки

ст. — століття, стст. — століття

н. ст. — нового стилю

ст. ст. — старого стилю

Скорочення, застосовувані при посиланнях на таблиці, частини тексту, ілюстрації й ін.:

табл. — таблиця (наприклад, табл. 8)

розд. — розділ (наприклад, розд. Б і Е)

гл. — глава (наприклад, гл. III)

с. — сторінка (наприклад, с. 5)

п. — пункт і пп. — пункти (наприклад, п. 3, пп. 6 і 9)

мал. — малюнок (наприклад, мал. 3 і мал. 10)

порівн. —порівняй (наприклад, порівн. табл. 5 і табл. 8)

див. — дивися (наприклад, див. § 5 гл. II)

Ці скорочення слів застосовуються тільки перед числами, написаними цифрами.

Скорочення слів, застосовувані при написанні чисел, виражених цифрами:

Слова «гривні» і «копійки» скорочуються за правилами — «грн.» і «коп.», якщо вони вживаються окремо.

Наприклад: вартість газети — 8 коп., ціна журналу — 2 руб.

Скорочення назв установ, підприємств, машин, марок, виробів і т.п.

Ці скорочення складаються з початкових букв слів, що входять у назву, пишуться прописними буквами без крапок і лапок.

Наприклад: МВС — Міністерство внутрішніх справ

МДІМВ — Московський державний інститут міжнародних відносин

ЗДУ –Запорізький державний університет.

Неприпустимі скорочення слів:

т. ч. — таким чином

т.зв. — так називаний

Скорочення слів, що застосовуються в документах, повинні відповідати правилами орфографії та пунктуації, вимогам державних стандартові зокрема ДСТ 7.12—77, і скороченням, прийнятим у класифікаторах технічно-економічної інформації.

Самостійні графічні скорочення застосовуються в будь-якому контексті, незалежно від того, з якими словами вони сусідять.

Наприклад: і ін., — і інші, і т.п. —і тому подібне, і т.д. — і так далі.

Слова, що скорочуються тільки при іменах, прізвищах, назвах.

Наприклад: акад. — академік (акад. І. І. Іванов), доц. — доцент (доц. А. І. Єфремов), проф. — професор (проф. В. В. Кузнєцов), д-р – доктор (д-р А. М. Безхвостова), ген. — генерал (ген. В. Н. Четверіков), т. — товариш (т. Петров).

Скорочення т. (товариш) не рекомендується застосовувати: на початку речення, тому що воно може бути прийняте за ініціал імені.

Наприклад: Т. Іванов написав. краще. Після цього т. Іванов написав.

Слова, що скорочуються тільки при географічних назвах.

Наприклад: м. — місто (м. Кіров, м. Харків), с. — село (с. Іваново).

Скорочення при посиланнях, вживані тільки з цифрами чи буквами.

Наприклад: гл. — глава (гл. 5, 12), п. — пункт (п. 2), підп. — підпункт (підп. 2а), розд.— розділ (розд. 1), мал. — малюнок (на мал. 4), табл. — таблиця (у табл. 8), с. — сторінка (с. 8—13).

Раніше широко застосовувалося скорочення стор. (сторінка) рекомендується ДСТ 7.12—77 заміняти з скороченням с., тому що дві форми скорочення одного слова порушують принцип однаковості.

Слова, що скорочуються тільки при датах в цифровій формі.

Наприклад: ст., — століття (XII ст.), р., рр. — рік, роки (у 1990 р., 1990—1995 рр.).

Подвоєне однобуквене графічне скорочення пишеться разом, крапку ставлять тільки наприкінці (рр.).

Слова, що скорочуються при числах у цифровій формі.

Наприклад: к.— копійка (50 к.), грн.— гривня (321 грн.), тис. —тисяча (240 тис.).

Ініціали пишуть прописними буквами через крапку без проміжків між ними.

Наприклад: А. С. Пушкін, А. П. Чехов.

Після скорочених слів з крапкою рекомендується не робити проміжків, тому що ця крапка не означає закінченої думки, а вказує на скорочене слово.

Наприклад: т. Павлов В. Н., р. Нева, вул. Горького.

Скорочення, що пишуться через дефіс.

Наприклад: б-ка — бібліотека, з-д — завод, вид-во — видавництво, ін-т — інститут, р-н — район, ун-т — університет, ф-ка — фабрика.

а) Загальноприйняті буквені абревіатури, що складаються з початкових букв, що входять у назву. Вони пишуться прописними буквами без крапок та лапок.

Наприклад: СРСР, АРСР, КПРС, ДО КПРС, МХАТ, НДІ, ООН, ПТУ, ЕВМ, МВС і т. п.

Вони можуть вживатися без роз’яснень у будь-яких виданнях.

б) Загальновживані наріцальні іменники пишуть малими літерами.

Наприклад: вуз — вищий навчальний заклад, втуз — вищий технічний навчальний заклад.

в) Буквені абревіатури — марки машин і механізмів — при сполученні з цифрами пишуться разом, якщо цифри передують абревіатурі (3 РК), чи через дефіс, що йде за нею (ГА3-24).

г) Написання скорочень ДСТ, ОСТ, РСТ, СТП є виключенням із загального правила написання складноскорочених слів малими літерами. Вони утворені з усічених частин слів (Д — державний, СТ — стандарт), але за традицією пишуться прописними буквами. Абревіатуру ДСТ рекомендується писати без нарощення відмінкових закінчень.

Наприклад: . за ДСТ 7.12—77, ОСТ 17.494—81.

Скорочення змішаної форми.

а) Скорочення — сполучення буквеної абревіатури з усіченими частинами слів пишуться разом, якщо скорочення при читанні вимовляються в скороченій формі.

Наприклад: КамАЗ, АвтоВАЗ.

б) Буквена абревіатура, що позначає наріцальну назву, але за правилами пишеться прописними буквами, у складі скорочення змішаної форми зберігає написання прописними буквами.

Наприклад: ВНІІполіграфмаш, УкрНІІпроект.

Скорочення, що застосовуються з цифрами

1. Багатозначні цілі числа розбивають на групи (по три цифри) праворуч ліворуч, починаючи з чотиризначних чисел (СЕВ PC 2625—70 «Основні математичні позначення»).

Наприклад: 451872, 34634, 2648.

Не розбивають на групи цифри в числах, що позначають номер, у марках машин і механізмів.

Крапку в пробілах між цифровими групами багатозначного числа ставити забороняється, цифри розбивають пробілом.

2. Для позначення буквено-цифрової форми чисел рекомендується скорочувати в такий спосіб:

20 млрд, 12 млн, 250 тис.

Наприкінці скорочень млн, млрд крапка не ставиться. Для однаковості доцільно зберігати форму без крапки й у непрямих відмінках.

Наприклад: 30 млн екз.

3. Дробові числа пишуть через косу рису.

4. Десяткові дроби, як і цілі числа, поділяються пробілами на групи по 3 знаки в кожної, але після коми в зворотному напрямку в порівнянні з цілими числами, тобто ліворуч праворуч.

5. Для позначення діапазону значень ставлять:

а) Багато крапок.

Наприклад: Довжиною 5…10 м.

Наприклад: Довжиною 5—10 м.

в) Прийменник від перед першим числом і до — перед другим.

Наприклад: Довжиною від 5 до 10м.

г) Не рекомендується тире як знак діапазону значення величин:

— Коли тире може бути прийняте за знак мінус.

Наприклад: l =5—10 м, варто написати: l =5. 10 м.

— Коли одне з чисел величина позитивна, а інше негативна чи обоє — величини негативні.

Наприклад: —5. + 10 °С.

д) При цифровій формі чисел необхідно зберігати нулі в числі нижньої межі.

Наприклад: Висота 15000—20000 м.

6. Номери телефонів відокремлюються пробілом.

Наприклад: 575 72 74.

7. Подвійні номери будинків прийняті писати через косу риску.

Наприклад: вул. Горького, 15/18.

8. Літерні номери будинків пишуться разом з номером.

Наприклад: Пушкінський пров., буд. 7а.

9. Кількісні числівники в документах краще писати в цифровій формі.

Наприклад: збори відбудуться о 15 годині.

10. Порядкові числівники, що позначаються арабськими цифрами, мають відмінкові закінчення, що пишуть через дефіс.

Наприклад: 5-й поверх, 2-а лінія.

а) Порядкові числівники, що позначаються римськими цифрами, пишуться без відмінкових закінчень.

Наприклад: 2 сорт, XX століття.

б) При декількох порядкових числівниках відмінкові закінчення ставлять тільки після останньої цифри.

Наприклад: 50—60-і роки, у 20—30-х роках, 1, 2, 3 — я лінії.

в) Кількісні числівники, що позначаються арабськими цифрами, пишуть без відмінкових закінчень.

Наприклад: 5 чоловік, 10 дослідів.

11. Складні іменники і прикметники з числівниками рекомендується писати в буквено-цифровій формі (число в цифровій формі і що приєднується дефісом чи іменник прикметник).

Наприклад: 150-річчя, 25-кілометровий перехід, 30-градусним і т.п. Тобто з приєднанням до другої частини слова закінчення числівника.

12. Складні слова з числівником і прикметником відсотковий пишуться в цифровій формі з дефісом і відмінковим закінченням.

Наприклад: 10%-вий розчин, 20 %-ного розчину, 25%-му розчину і т.п.

Письмо текстів через один, півтора та два інтервали

Через один інтервал друкують тексти документів формату А5. При письмі текстів через один інтервал між абзацами необхідно робити додатковий інтервал, тобто абзац від абзацу відокремлюється двома інтервалами.

На сторінці, написаної через один інтервал, уміщається 53—58 рядків.

Робочий рядок стандартної машинописної сторінки складає 60—64 знака (ДСТ 6.38—72).

Через півтора і два інтервали пишуть інші тексти. Машинописна сторінка складає 38—40 рядків, написаних через півтора інтервали.

Тексти, написані через два інтервали, мають 28 — 30 рядків на сторінці.

Приклади написання тексту через один, півтора та два інтервали.

Людина є насамперед сином своєї країни, громадянином своєї батьківщини, що гаряче приймає до серця його інтереси (В. Г. Бєлінський).

Щоб бути гідним членом соціалістичного суспільства, треба багато і добре вчитися, треба багато знати (М. И. Калінін).

У кожному з нас занадто багато гвинтів, коліс і клапанів, щоб ми могли судити один про одного по першому враженню чи за двома-трьома зовнішніми ознаками (А. П. Чехов).

Пункти, що зустрічаються в службових документах, нумерують арабськими цифрами. Якщо є підпункти, їх теж нумерують арабськими цифрами, відокремлюючи від номера пункту крапкою. Частини підпунктів також нумерують і номер відокремлюють крапками. З абзацу пишуть номер пункту, ставлять крапку і пишуть номер підпункту чи підпунктів

Наприклад: пункт 1, підпункти 1.1, 1.2 і т.п.

Якщо текст пункту великого змісту, то другий рядок пишуть від поля через встановлений інтервал.

Приклад написання пунктів та підпунктів.

3. Особливі умови.

3.1. Під час обговорення програми культурного обміну сторони прийшли до наступної згоди:

3.1.1. Усі культурні обміни між сторонами будуть відбуватися на основі запрошення і зважуватися організованим комітетом.

3.1.2. Сторона, що запрошує члена іншої сторони, зобов’язується оплачувати всі прямі витрати, пов’язані з його перебуванням у країні сторони, що запрошує.

3.1.3. Сторона, що запрошує, за свій рахунок забезпечує перебування представника іншої сторони, приймаючи до уваги:

3.1.3.1. Програму, схвалену в плані обміну;

3.1.3.2. Підготовку країною віз і додаткової документації, необхідної для в’їзду в країну сторони, що запрошує;

3.1.3.3. Всі інші зобов’язання, по яких досягнуті згоди у відношенні програми обміну.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків.

2.1. За виготовлену продукцію згідно із сьогоденням договору замовник перелічує виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну двісті тисяч гривень.

2.2. Оплата здійснюється поетапно з авансовим платежем у розмірі 25% від загальної вартості замовлення (п’ятдесят тисяч гривень), що перелічується на розрахунковий рахунок виготовлювача протягом 14 днів з початку дії даного договору.

3. Порядок здачі і приймання робіт.

3.1. Про закінчення виконання кожного етапу роботи, а також роботи в цілому виробник зобов’язаний повідомити замовника, після чого сторони укладають двосторонній акт приймання і здачі.

3.1.1. У випадку незабезпечення замовником приймання продукції протягом 20 днів після одержання повідомлення виконавець вправі скласти однобічний акт, що є підставою для розрахунку.

3.2. При завершенні роботи виробник передає замовнику акт здачі і приймання з додатком до нього технічного опису й інструкції з експлуатації продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кузнецова А.Н. Машинопись. – М., 1991 г.

Кузнецова А.Н. В помощь машинистке, секретарю, стенографистке. – М., 1990 г.

Черная Р.И. Самоучитель по машинописи. – М., 1990 г.

Справочник по машинописи для 8-11 классов. – М., 1987 г.

Машинопись и делопроизводство. – М., 1991 г.

vuz-24.ru

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

2. ПИСЬМО ТЕКСТІВ ЧЕРЕЗ ПРОМІЖОК

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НОМЕРА ПУНКТУ В ТЕКСТІ

Пункти, що зустрічаються в службових документах, нумерують арабськими цифрами. Якщо є підпункти, їх теж нумерують арабськими цифрами, відокремлюючи від номера пункту крапкою. Частини підпунктів також нумерують і номер відокремлюють крапками. З абзацу пишуть номер пункту, ставлять крапку і пишуть номер підпункту чи підпунктів
Наприклад: пункт 1, підпункти 1.1, 1.2 і т.п.
Якщо текст пункту великого змісту, то другий рядок пишуть від поля через встановлений інтервал.
Приклад написання пунктів та підпунктів.
(Фрагмент меморандуму)
3. Особливі умови.
3.1. Під час обговорення програми культурного обміну сторони прийшли до наступної згоди:
3.1.1. Усі культурні обміни між сторонами будуть відбуватися на основі запрошення і зважуватися організованим комітетом.
3.1.2. Сторона, що запрошує члена іншої сторони, зобов’язується оплачувати всі прямі витрати, пов’язані з його перебуванням у країні сторони, що запрошує.
3.1.3. Сторона, що запрошує, за свій рахунок забезпечує перебування представника іншої сторони, приймаючи до уваги:
3.1.3.1. Програму, схвалену в плані обміну;
3.1.3.2. Підготовку країною віз і додаткової документації, необхідної для в’їзду в країну сторони, що запрошує;
3.1.3.3. Всі інші зобов’язання, по яких досягнуті згоди у відношенні програми обміну.

(Фрагмент договору)
2. Вартість робіт і порядок розрахунків.
2.1. За виготовлену продукцію згідно із сьогоденням договору замовник перелічує виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну двісті тисяч гривень.
2.2. Оплата здійснюється поетапно з авансовим платежем у розмірі 25% від загальної вартості замовлення (п’ятдесят тисяч гривень), що перелічується на розрахунковий рахунок виготовлювача протягом 14 днів з початку дії даного договору.
3. Порядок здачі і приймання робіт.
3.1. Про закінчення виконання кожного етапу роботи, а також роботи в цілому виробник зобов’язаний повідомити замовника, після чого сторони укладають двосторонній акт приймання і здачі.
3.1.1. У випадку незабезпечення замовником приймання продукції протягом 20 днів після одержання повідомлення виконавець вправі скласти однобічний акт, що є підставою для розрахунку.
3.2. При завершенні роботи виробник передає замовнику акт здачі і приймання з додатком до нього технічного опису й інструкції з експлуатації продукції.

ua-referat.com

Клавиатурный тренажёр — слепой и быстрый метод печати

Дата публикации 31 октября 2010 . Опубликовано в Разное

Как быстро научиться печатать в слепую всеми 10 пальцами? Обзор программ и он-лайн клавиатурных тренажёров для обучения слепому и быстрому десятипальцевому методу печати (набору текста).

Для этой цели есть даже специализированные курсы, а на западе это является одним из предметов в общеобразовательных школах.

Основные преимущества слепого метода набора текста:

1. При печати всеми пальцами уменьшается количество ошибок.

2. Заняты все пальцы, причем каждому из них соответствует определенное количество букв.

3. Работа становится совершенно механической — нужная буква безошибочно ударяется тем пальцем, которым заучено ее ударять.

4. Овладев слепым десятипальцевым методом и применяя его на практике, люди сберегут свое здоровье. Им не придется десятки раз переводить свой взгляд с клавиатуры на монитор и обратно, глаза не будут уставать, зрение не будет портиться. Обучившиеся станут меньше уставать во время рабочего дня, вследствие этого они станут выполнять больший объем работы.

5. Работая по слепому десятипальцевому методу, каждый может достичь скорости набора 300-500 знаков в минуту. Если брать во внимание рабочий коллектив, где все люди в нем овладели слепым десятипальцевым методом, то они работают на 10% — 15% эффективнее. Все письма, тексты, балансы, отчеты, записки, документы оформляются быстрее, качественнее и аккуратнее.

6. При наборе вслепую внимание фокусируется не на факте наборе текста, а только на том, чтобы изложить свои мысли (предложения, заключения, рекомендации, выводы) наилучшим образом.

Как же научиться?

Средств много, и уже упомянутые курсы слепой печати, и он-лайн занятия, и специальные программы. На курсах мы останавливаться не будем, а вот программы и он-лайн тренажеры мы рассмотрим.

В целом большинство таких программ основано на схожей методике. Сначала «студент» изучает средний ряд клавиатуры – это ФЫВАПРОЛДЖЭ, пытаясь приучиться набирать определенные буквы соответствующими пальцами. Здесь, как показывает практика, самое сложное «расшевелить» безымянный палец и, особенно, мизинец. После освоения среднего ряда добавляются верхний и нижний ряды. Обучение может сопровождаться раздражением оттого, что пальцы жмут не на те клавиши, что много ошибок и т.д. – это не избежать. Но и сильно расстраиваться не нужно – это достаточно серьезный навык, и чтобы его приобрести, нужно потрудиться, легкой «победы» не ждите.

СОЛО на клавиатуре

Самая известна в Рунете программа для овладения слепого десятипальцевого метода печати – это СОЛО на клавиатуре. На этом клавиатурном тренажере я остановлюсь поподробнее, поскольку это не просто программа, а расширенный обучающий курс. Кроме простого набора определенных букв в СОЛО на клавиатуре содержатся подробные инструкции, советы и много других материалов помогающих справиться с раздражением от ошибок, и помогающих не остановиться на полпути.

Весь курс состоит из 100 упражнений. Пройдя все 100, вы гарантированно будете набирать текст всеми 10 пальцами, не смотря на клавиатуру – проверено. Каждое упражнение содержит до 6-7 заданий. Кроме того, после многих упражнений вам нужно будет пройти повторно одно из предыдущих. В начале каждого упражнения содержатся анекдоты от создателей программы, которые обязательно поднимут вам настроение и помогут немного отдохнуть. Также приведены многочисленные письма от людей, уже прошедших СОЛО, в которых они описывают проблемы, с которыми они столкнулись, и что было самое сложное для них. В них вы найдете и что-то свое, и это поможет вам преодолеть сложности. После выполнения задания вам выставляется оценка по 5-бальной шкале.

Stamina (Рекомендуем)

Это бесплатный клавиатурный тренажер с простым, но «веселым» интерфейсом. Автор этой программы не лишен чувства юмора и не стеснялся выражать его в интерфейсе программы. Обучение основывается на пошаговом выполнении заданий с нарастающей сложностью. Например, в первом задании нужно будет набирать буквы А и О в разных комбинациях, затем добавляются В и Л и т.д. Задания выполняются под приятную музыку. Также разные события в программе сопровождаются прикольными звуками, например, при закрытии программы звучит фраза Арнольда Шварценеггера «I`ll be back». В программе также есть занимательная игрушка, которая, правда, к обучению не относится, но поиграть можно.

Rapid Typing

Бесплатное приложение от западных разработчиков, которое поддерживает обучение на русской и английской раскладке. Обладает привлекательным, дружественным интерфейсом. Ведется статистика занятий, которая помогает сориентироваться в процессе обучения. Внизу, как обычно, показана схема клавиатуры.

Не совсем стандартный клавиатурный тренажер. Авторы программы говорят о чрезвычайной эффективности их метода овладения слепым методом печати. На их сайте утверждается, что уже после 5-15 часов занятий вы сможете печатать в слепую на скорости 200-350 знаков в минуту. Методика действительно отличается от стандартной. Здесь вам сразу же предлагается набирать текст, состоящий из букв во всех рядах клавиатуры. При этом предлагаемые строки для набора генерируются специальным алгоритмом, который формирует фонетические связанные последовательности символов.

Однако, думается, что такой подход будет очень сложным для новичков. Объяснения по поводу того, как нужно держать руки, какими пальцами что жать и т.д. находятся в справке программы, и описаны довольно доступно, но перейти от двупальцевого «тыканья» в клавиатуру на печать всеми 10 пальцами не просто. При этом, изучать какой палец за что отвечает, смотря лишь на модель клавиатуры очень сложно. Думаю, есть большая вероятность того, что ученик просто забросит это дело до лучших времен.

Школа быстрой печати

Данный клавиатурный тренажер разработан для тех кто хочет научиться слепой десятипальцевой печати на клавиатуре. В тренажер есть различные интересные разделы:
1. пошаговое изучение клавиатуры «мышечная память»;
2. игра «падающие буквы» помогает отвлечься от изучения клавиатуры и развить реакцию;
3. набор текста — отработка навыков;
4. слепая печать — имитация работы на печатной машинке, усиливает и закрепляет навык слепой печати;
5. звуковой диктант — всё как в школе голос диктует рассказ и требуется набрать без ошибок на скорость.

Есть и другие программы подобного рода, но не думаю, что кардинально отличаются или лучше тех, что мы рассмотрели. Этого вполне достаточно.

Клавиатурные он-лайн тренажеры

Здесь рассмотрим 2 хороших онлайн ресурса, которые посвящены овладению слепым методом печати.

Соло на клавиатуре онлайн

Обучение предоставляется бесплатно. Однако, если хотите, можете перечислить деньги компании ООО «ЭргоСОЛО» в размере 150 рублей (это столько же сколько стоит их программа «СОЛО на клавиатуре»). Процесс и методика обучения не отличается от тех, что представлены в программе. Все очень качественно и с заботой об ученике. Здесь вы можете посоревноваться в рейтинге с другими «онлайн-солистами», которых, кстати, уже не мало. У пользователей, которые оплатили курс появляется звездочка возле имени. В целом и программа СОЛО на клавиатуре и он-лайн курс – это то, что нужно начинающему. Думаю это оптимальный вариант.

Все 10 (Рекомендуем)

Еще один новый проект, который обещает избавить нас от привычки тыкать двумя пальцами по «клаве». В начале вы должны будете пройти тест для проверки скорости вашего набора. Затем начинаются упражнения. Доступно два курса – Русский и Английский. В разделе обучение изложены подробные указания и рекомендации относительно выполнения заданий.

Клавогонки.ру

Базовые правила игры просты. Игра выберет случайный отрывок текста, который вы и ваши соперники должны в точности набрать. Как можно быстрее. Когда вы успешно набираете текст, ваша машинка (она всегда вверху в списке) двигается вперед. Если сделана опечатка, вы должны ее исправить, иначе продвижения не будет. По итогам заезда будут определены победители и показаны некоторые параметры прохождения текста — время, скорость набора в знаках в минуту и процент знаков, в которых были допущены ошибки. Результаты каждого заезда сохраняются в вашей личной статистике. За каждый пройденный текст вам начисляется количество очков, зависящее от длины набранного текста.

Клавиатурный тренажер Time Speed

Главная цель проекта «Клавиатурный тренажер Time Speed» — дать возможность освоить машинопись(слепая печать или десятипальцевый метод печати) самому широкому кругу компьютерных пользователей. Мы предлагаем серию курсов обучения слепому методу печати, а также развития ее скорости.

VerseQ online

Это сетевая версия известного клавиатурного тренажера VerseQ но, в отличие от своего оффлайнового аналога, позволяет вам учиться из любой точки земного шара, учавствовать в соревнованиях, делится о своих успехах с друзьями и знакомым. Сервис вам нужен, если Вы хотите быстро, легко и непринужденно научится слепой печати. А если вы уже профессионал машинописи, тогда продемонстрировать свое мастерство другим!

Ещё онлайновые клавиатурные тренажёры

http://urikor.net — первый чемпионат машинописи на кириллице
http://klava.org
http://alfatyping.com
http://typingzone.com
http://etutor.ru
http://keybr.com/
http://online.verseq.ru/

Дополнение

Ко всему выше сказанному еще можно добавить следующее. Каждому, кто работает за компьютером, а особенно, если приходится набирать много текста, нужно купить эргономичную клавиатуру. Ее еще называют раздельной, потому, что клавиши для каждой руки в ней разделены. Кроме того, правый и левый блоки находятся под углом друг к другу, что позволяет не сгибать руку в запястье при постановке рук в исходную позицию ФЫВА-ОЛДЖ. Работая на такой клавиатуре, вы, однозначно, будете меньше уставать, а от этого повысится средняя скорость печати и соответственно производительность.

Я уже говорил, что не стоить надеяться на легкое «покорение» слепого метода печати. Это достаточно трудно, особенно в начале. Чтобы пройти, например, СОЛО на клавиатуре полностью нужно будет приложить немало усилий и терпения. Кроме того, для этого нужно будет отвести специальное время. Однако и бояться этого не стоит, каждый кто хочет несомненно справится с этой задачей. Удачи!

www.vitamarg.com

ОСНОВЫ МАШИНОПИСИ

1. Служебную документацию оформляют на бумаге стандартных форматов. Формат бумаги зависит от того, где ее используют: на ПК, ПМ, копировальной или множительной технике.

2. Согласно ГОСТ все форматы делятся на три ряда: А, В, С.

Ряд А — основной, используется для изготовления писчей бумаги. Ряды В и С — дополнительные, используются для изготовления папок, конвертов, обложек.

3. Все ряды делятся на классы. Ряд А имеет 13 классов: А1, А2, А3 . и т.д. Исходный формат ряда А — А0 = 841 ´ 1189 мм.

Ряд А1 = 594 ´ 841 мм

Ряд А2 = 420 ´ 594 мм

Ряд А3 = 297 ´ 420 мм

Ряд А4 = 210 ´ 297 мм

Ряд А5 = 148 ´ 210 мм

Ряд А6 = 105 ´ 148 мм

Наиболее употребляемые форматы — А4 и А5.

1. Машинописная страница заполняется текстом, цифровым или смешанным текстом, который ограничивается полями.

2. Страница имеет левое, правое, верхнее и нижнее поля. Размер левого поля составляет 35 мм (на ПМ — 13 ударов по клавишу пробела). Размер правого — не менее 8 мм (на ПМ — 3-4 удара по клавишу обратного хода каретки). Верхнее поле — 20 мм (на ПМ — 4,5 удара интервальной ручкой). Нижнее поле: не менее 19 мм — для формата А4, не менее 16 мм — для формата А5.

3. Левое поле предназначено для подшивки в скоросшиватель, для переплета рукописи.

4. Правое поле предназначено для того, чтобы не затирались буквы при использовании документов.

5. На верхнем и нижнем полях проставляют делопроизводственные пометки.

При выполнении текста на нескольких страницах первую страницу не нумеруют, но учитывают.

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Номер страницы располагают посередине страницы от 4-го положения табулятора, отступив от верхнего края листа 10-15 мм. Знак “№” и точка после цифры не ставятся. От номера страницы до первой строки текста —

При письме текста большого объема его располагают с двух сторон листа. Нумеруют в правом верхнем углу страницы, отступив сверху 10 мм. Поля на обратной стороне листа должны быть обратными, т.е. левое поле — 8-10 мм, правое — 35 мм, а лицевые стороны последующих листов будут нечетными. На двух сторонах листа печатают документы со сроком хранения до 3-х лет.

В машинописных работах существуют два способа нумерации пунктов:

1) с красной строки (с абзаца);

2) от нулевого положения табулятора (от левого поля).

Нумерацию пунктов выполняют арабскими цифрами. После цифры ставится точка, затем пробел и с прописной буквы печатают текст.

Наиболее распространен вариант нумерации пунктов с абзацного отступа. Применяется при оформлении положений, приказов, инструкций, правил, где каждый пункт может содержать несколько строк. В этом случае первую строку, содержащую порядковый номер пункта, пишут с абзацного отступа, а все последующие строки — от левого поля. Текст можно писать через один, полтора или два интервала. Если текст оформляют через один интервал, то между пунктами делают по два интервала.

Нумерация пунктов от левого поля применяется в случае, когда содержание текста пунктов вместе с порядковым номером не превышает размера одной машинописной строки, т.е. 64-х ударов: списки, перечни, реестры. Пункты при этом располагают через полтора или два интервала.

Этот вариант можно использовать при оформлении работ на бумаге малого формата: карточек, билетов. В этом случае размер машинописной строки может быть меньше стандартного, а текст пунктов будет располагаться в несколько строк. В этом случае вторую и все последующие строки необходимо писать не от левого поля формата, а отступив три-четыре знака, то есть столбиком одну под другой через один интервал, а между пунктами — по два интервала.

Существует две системы нумерации пунктов: традиционная и новая. При оформлении отчетов, инструкций, контрактов и других документов применяют одну из них.

Традиционная — обозначение римскими, арабскими цифрами и буквами. Если текст сложный, то цифры и буквы используют в такой последовательности:

www.delovodstvo.ru

Смотрите так же:

  • Отличие договора купли продажи от договора розничной купли продажи Условия Оферты Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Шугарель.ру», далее «Продавец», выражает намерение заключить договор купли-продажи Товаров с Покупателями на условиях […]
  • Проги для правило войны Интернет и сеть ⇒ Mozilla Firefox 61.0.1 Mozilla Firefox - один из самых популярных браузеров в мире, отличающийся быстротой работы как во время загрузки веб-страниц, так и при поиске в […]
  • Автомобили и номера следственный комитет Служебным машинам следственного комитета РФ выдали партию «красивых» номеров с буквами «СКР» - ФОТО Для служебных машин следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской […]
  • Правила втб лизинга Правила втб лизинга Компания Ford объявляет о продлении программы «Ford Тrade-in / Утилизация». В рамках этой программы можно получить дополнительную экономию при покупке автомобилей Ford […]
  • Чат развод девушки MegaFonPRO: что это такое и как отключить мобильные подписки В наше время невозможно представить человека без мобильного телефона. Сейчас существует множество различных сервисов и услуг […]
  • Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления Проведение квалификации преступлений со специальным субъектом – необходимое условие обеспечения законности Рубрика: Государство и право Статья просмотрена: 546 раз Библиографическое […]